wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Zadania kierownika

Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy:

 


 1. Pełnienie nadzoru organizacyjnego i pedagogicznego nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu. (opracowanie planu praktyk zawodowych) 
 2. Organizowanie i nadzór nad przebiegiem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikach i zasadniczej szkole zawodowej.
 3. Przygotowanie harmonogramu praktyk zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem: liczebności grup wynikającej ze stosowania przepisów BHP, wykazu prac wzbronionych młodocianym, a także warunków lokalowych i technicznych w miejscu odbywania praktyk.
 4. Ustalanie z zakładami pracy miejsc odbywania praktyk zawodowych.
 5. Wizytowanie uczniów na praktykach zawodowych i prowadzenie arkuszy spostrzeżeń i uwag nt jakości odbywanych przez uczniów praktyk.
 6. Nadzór nad zajęciami praktycznymi w CKP Dobrzechów.
 7. Organizacja i kontrola praktycznych zajęć specjalistycznych.
 8. Terminowe opracowywanie materiałów sprawozdawczych z praktycznej nauki zawodu.
 9. Współdziałanie z radą pedagogiczną w zakresie szkolenia praktycznego.
 10. Współdziałanie z rodzicami w zakresie szkolenia praktycznego.
 11. Organizacja wyposażenia i zaopatrzenia CKP w materiały dydaktyczne.
 12. Ustalanie terminów kursów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych.
 13. Sporządzanie umów o kształcenie zawodowe z ośrodkami Doskonalenia Zawodowego dla uczniów klas wielozawodowych.
 14. Wypełnianie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej ocen (klasyfikacji) z praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych pracowników młodocianych.
 15. Reprezentowanie szkoły w kontaktach z pracodawcami młodocianych pracowników.
 16. Udzielanie konsultacji w zakresie prawa pracy w celu nauki zawodu z obowiązującymi przepisami.

 

Praktyka  dla uczniów Technikum

Obowiązkiem kierownika szkolenia praktycznego jest zapoznanie, na początku roku szkolnego, uczniów ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi z realizowanego programu praktyk oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

Kierownik szkolenia praktycznego zobowiązany jest do przedstawienia powyższego regulaminu każdej klasie nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki zawodowej

 

Praktyczna nauka zawodu w klasach wielozawodowych

 

Praktyczna nauka zawodu organizowana jest dla młodocianych pracowników w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do złożenia egzaminu na czeladnika oraz podjęcia pracy w danym zawodzie.

Kierownik szkolenia praktycznego zapewnia na początku roku nauki w szkole uczniom dostęp dz szczegółowych wymagań edukacyjnych wynikających z programu praktyk oraz zapoznaje ich z regulaminem praktycznej nauki zawodu.