wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Najlepszy uczeń

Regulamin konkursu „Najlepszy uczeń Zespołu Szkół Technicznych"

Konkurs jest przeprowadzany w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie od roku szkolnego 2010/2011.

Cele konkursu:

Promowanie najlepszych uczniów w środowisku.
Motywowanie uczniów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce i sporcie.
Zachęcanie do brania udziału w organizowanych na różnych szczeblach olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.
Kształtowanie postaw prospołecznych.
Budzenie u uczniów świadomości ,że ich sukcesy w nauce, sporcie oraz zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego są dostrzegane i doceniane.

Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych ( dla nich skierowany jest konkurs „ Absolwent Roku"). Do konkursu mogą być zakwalifikowani uczniowie, którzy spełniają co najmniej dwa z następujących kryteriów:

- osiągnęli średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,00 w szkole zawodowej i 4,5 w technikum,

- otrzymali wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania,

- posiadają indywidualne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych,

- angażują się w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Konkurs jest przeprowadzany w kategoriach:

- technika

- zasadnicza szkoła zawodowa.

Nominowanie do konkursu

Wychowawcy klas w dniu, w którym odbywa się klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej przekazują komisji konkursowej zgłoszenia wg wzoru w załączniku do regulaminu. Do konkursu może być nominowana więcej niż jedna osoba z klasy.

Lista zgłoszonych uczniów będzie podawana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dla uczniów oraz na stronie internetowej szkoły.

W konkursie będzie wyłaniany tylko jeden zwycięzca w każdej kategorii tj. technika i zasadnicza szkoła zawodowa.

Uczeń, który zdobędzie tytuł: „ Najlepszy uczeń Zespołu Szkół Technicznych" otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową.

W zależności od posiadanych środków budżetowych Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o uhonorowaniu pozostałych uczestników konkursu.

Komisja konkursowa

Tytuł „Najlepszy uczeń Zespołu Szkół Technicznych" przyznaje Komisja Konkursowa powołana spośród członków Rady Pedagogicznej. Komisję tworzy nieparzysta liczba członków. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów. Przewodniczącym komisji konkursowej jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, który również mianuje jej członków.

Punktacja konkursowa dla Technikum

Komisja Konkursowa przyznaje kandydatom zgłoszonym do konkursu określoną ilość punktów wg następujących zasad:

a) za średnią ocen uzyskanych na świadectwie mnożoną przez 60 pkt. (podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);

b) olimpiady przedmiotowe:

- za udział w zawodach wojewódzkich i okręgowych - 200 pkt.

- za udział w zawodach centralnych - 400 pkt.

- za tytuł laureata - 500 pkt.

c) konkursy przedmiotowe:

ü jednoetapowy o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim:

- za uzyskanie wyróżnienia - 150 pkt.

- za tytuł laureata - 250 pkt.

ü wieloetapowy

SZCZEBEL WOJEWÓDZKI

- za uzyskanie wyróżnienia - 150 pkt.

- za tytuł laureata - 250 pkt.

SZCZEBEL CENTRALNY

- za uzyskanie wyróżnienia - 300 pkt.

- za tytuł laureata - 400 pkt.

d) konkursy tematyczne (w tym artystyczne i sportowe)

ü jednoetapowy (szczebel wojewódzki lub ogólnopolski)

- za uzyskanie wyróżnienia - 100 pkt.

- za tytuł laureata - 200 pkt.

ü wieloetapowy

SZCZEBEL WOJEWÓDZKI

- za uzyskanie wyróżnienia - 100 pkt.

- za tytuł laureata - 200 pkt.

SZCZEBEL CENTRALNY

- za uzyskanie wyróżnienia - 250 pkt.

- za tytuł laureata - 300 pkt.

e) za działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska lokalnego - 10-100pkt.

f) za działalność artystyczną - 10 - 100 pkt.

Punktacja Konkursowa dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Komisja Konkursowa przyznaje kandydatom zgłoszonym do konkursu określoną ilość punktów wg następujących zasad:

a) za średnią ocen uzyskanych na świadectwie mnożoną przez 60 pkt. (podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);

b) za ocenę z praktycznej nauki zawodu mnożoną przez 10 pkt.;

c) olimpiady przedmiotowe:

- za udział w zawodach wojewódzkich i okręgowych - 200 pkt.

- za udział w zawodach centralnych - 400 pkt.

- za tytuł laureata - 500 pkt.

d) konkursy przedmiotowe:

ü jednoetapowy o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim:

- za uzyskanie wyróżnienia - 150 pkt.

- za tytuł laureata - 250 pkt.

ü wieloetapowy

SZCZEBEL WOJEWÓDZKI

- za uzyskanie wyróżnienia - 150 pkt.

- za tytuł laureata - 250 pkt.

SZCZEBEL CENTRALNY

- za uzyskanie wyróżnienia - 300 pkt.

- za tytuł laureata - 400 pkt.

e) konkursy tematyczne (w tym artystyczne i sportowe)

ü jednoetapowy (szczebel wojewódzki lub ogólnopolski)

- za uzyskanie wyróżnienia - 100 pkt.

- za tytuł laureata - 200 pkt.

ü wieloetapowy

SZCZEBEL WOJEWÓDZKI

- za uzyskanie wyróżnienia - 100 pkt.

- za tytuł laureata - 200 pkt.

SZCZEBEL CENTRALNY

- za uzyskanie wyróżnienia - 250 pkt.

- za tytuł laureata - 300 pkt.

f) za działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska lokalnego - 10-100pkt.

g) za działalność artystyczną - 10 - 100 pkt.

 

Ostatecznie o ilości punktów przyznanych zgłoszonym kandydatom decyduje Komisja Konkursowa.

Regulamin zatwierdza i zmian w nim dokonuje Rada Pedagogiczna.

 

 

Załącznik do regulaminu konkursu „ Najlepszy uczeń Zespołu Szkół Technicznych", Zgłoszenie kandydata, oraz Regulamin konkursu "Najlepszy uczeń" -> pobierz w wersji doc