wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Rada rodziców

 Ogólne informacje dotyczące Rady Rodziców:

  1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
  2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów.
  3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
  4. Rada Rodziców współuczestniczy w tworzeniu Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki oraz opiniuje projekt statutu szkoły.
  5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
  6. Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
  7. Rada Rodziców opiniuje szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb odwoławczy od tej oceny.
  8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin tej rady.

Rada rodziców ma prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

Regulamin Rady Rodziców - [ czytaj ]

 


 

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy Strzyżów w Strzyżowie  85 9168 0004 0020 2505 2000 0010 

 


 

RADA RODZICÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZYŻOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

  

LP.

KLASA

PRZEDSTAWICIEL RADY KLASOWEJ

1.

3 PA

Ewa Janczy

2.

1TP

Barbara Chmiel

3.

1TEA

Krystyna Wilusz

4.

1TI

Aneta Byś

5.

1THM

Bożena Niedziela

6.

2TE

Grażyna Tokarska

7.

2TIP

Bożena Nowicka

8.

2THM

Renata Kawa

9.

3TM

Małgorzata Mularz

10.

3TEI

Zdzisława Wisz

11.

4TE

Małgorzata Strzępek

12.

4TI

Janusz Szczepankiewicz

13.

4TMH

Małgorzata Kozdraś

14.

1m

Anna Łętowska

15.

1k

 ----------------------

16.

1w

Agnieszka Warzybok

17.

2k

Bernarda Michalska

18.

2m

Bożena Andreasik

19.

2w

Beata Frodyma

20.

2wz

Zofia Ruszała

21.

3m

Anna Długosz

22.

Urszula Śliwa

23.

3w

Bogumiła Furtek

24.

1LU

 --------------------

 

 


 

 

Prezydium Rady Rodziców  

Bożena Nowicka – przewodnicząca

Zofia Ruszała – zastępca przewodniczącego

Grażyna Tokarska – sekretarz

Bernarda Michalska – skarbnik

Aneta Byś – członek

Anna Łętowska - członek 

 

Komisja Rewizyjna

Szczepankiewicz Janusz

Wójcik Bogusława

Wisz Zdzisława