wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Kalendarz szkolny

Informacje na temat kalendarza szkolnego znajdziesz na tej stronie:

 KALENDARZ SZKOLNY

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr46, poz. 432 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323 z późn. zm.).

 


Rozkład dzwonków 

 

Lekcje normalne
Lekcje skrócone o 15 minut
Lp. Dzwonki
0 7:10 - 7:55
1 8:00 - 8:45
2 8:50 - 9:35
3 9:40 - 10:25
4 10:45 - 11:30
5 11:35 - 12:20
6 12:25 - 13:10
7 13:15 - 14:00
8 14:05 - 14:50
9 14:55 - 15:40
Lp. Dzwonki
0 7:10 - 7:40
1 7:45 - 8:15
2 8:20 - 8:50
3 8:55 - 9:25
4 9:30 - 10:00
5 10:05 - 10:35
6 10:50 - 11:20
7 11:25 - 11:55
8 12:00 - 12:30
9 12:35 - 13:05

 

Zmiana organizacji roku szkolnego 2010/2011

Z dniem 6 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245).

  Na mocy nowelizacji:

 1. Zmieniono termin zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Zajęcia będą kończyły się w ostatni piątek czerwca (wyjątkowo w 2011 r. zajęcia kończą się 22 czerwca).

 2. Wprowadzono obowiązek wcześniejszego niż dotychczas podawania do publicznej wiadomości terminów ferii zimowych w danym roku. 

Przepis umożliwi ustalanie przez Ministra Edukacji Narodowej terminów ferii zimowych z dwuletnim wyprzedzeniem. Ogłoszenia terminu ferii zimowych na rok szkolny 2011/2012 nastąpi do 31 grudnia 2010 r.

 3. Umożliwiono dyrektorom szkół ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 Decyzja w tej sprawie powinna być podjęta po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Liczba możliwych do ustalenia dodatkowych dni wolnych jest zróżnicowana ze względu na typ szkoły. Dla:

a) szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego - do 6 dni,
b) gimnazjów - do 8 dni,
c) liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających - do 10 dni.

Dni te, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, mogą być przeznaczone m. in. na sprawdziany i egzaminy zewnętrzne organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, na święta religijne niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy, o których mowa w przepisach ustaw o stosunku państwa do poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych oraz na dzień 2 maja i piątek po Bożym Ciele.

4. Zobowiązano dyrektora szkoły do powiadamiania uczniów i ich rodziców o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w terminie do dnia 30 września danego roku szkolnego.

 W roku szkolnym 2010/2011 dyrektorzy zobowiązani są ustalić dodatkowe dni wolne i poinformować o nich nauczycieli, uczniów i rodziców do 5 listopada 2010 r. (w terminie 30 dni liczą od dnia 6 października 2010 r.).

 5. Określono kompetencje dyrektora szkoły do ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć, których nie wlicza się do liczby dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych które ustala dyrektor (wskazanych w pkt 3).

Warunkiem ustalenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. ważne wydarzenia państwowe), dodatkowego dnia wolnego, jest zrealizowanie zajęć przypadających na ten dzień w wyznaczoną sobotę. Dyrektor szkoły będzie mógł ustalić dzień wolny oraz wyznaczyć sobotę, w którą zostaną zrealizowane zajęcia przypadające w dniu ustalonym jako wolny od zajęć, po zasięgnięciu opinii rady szkoły (lub rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego) oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego (dotychczas zgodę wyrażał właściwy kurator oświaty).

6. Zobowiązano szkołę do organizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się w tym dniu do szkoły, a nie tylko dla uczniów, których rodzice nie mogą w takim dniu zapewnić opieki swoim dzieciom, jak było dotychczas.

7. Nałożono na szkołę obowiązek przekazywania rodzicom informacji o organizacji opieki dla uczniów w szkole podczas dni ustalonych jako dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

8. Uchylono zapis umożliwiający kuratorowi oświaty ustalenia, w sytuacjach nadzwyczajnych, terminu rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz ferii zimowych i letnich.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

http://www.eduinfo.pl/art.php?action=more&id=3879&idg=21&wa=N-EWP1041&sid=1265111996&adr_no={adr_no}&adr_em={adr_em}