wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Harmonogram pracy RP

Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej

 

w II semestrze roku szkolnego 2010/11r.

 

Lp.

Termin

godz.

Tematyka posiedzeń / czynności

Odpowiedzialni

1. 

3.02.2011r.

1600

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami.

dyrektor, wychowawcy klas

2. 

od 31.01 – 4. 02. 2011r.

 

Posiedzenia zespołów przedmiotowych.

przewodniczący zespołów

3.

10.02.2011r.

1500

Posiedzenie plenarne rady pedagogicznej. Klasyfikacja słuchaczy Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych.

dyrektor

4.

22.02.2011 r.

1500

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej nt. „Administrowanie strony szkoły i praca z programem Excell”.

Zatwierdzenie Regulaminu Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

Dyrektor

Wiesław Bliźniak

Grzegorz Kawa

 

M. Wilczewski

5. 

do 15.03.2011r.

 

Zgłoszenie innowacji pedagogicznych

Nauczyciele

6. 

21.03.2011 r.

1500

Posiedzenie Rady Pedagogicznej: -podjęcie uchwały rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznych, -szkolenie Rady Pedagogicznej nt. „Modyfikowanie koncepcji pracy szkoły z wykorzystaniem analizy SWOT”.

dyrektor

instytucja edukacyjna

7. 

25.03.2011

1600

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej z zakresu obsługi zestawu multimedialnego w związku z otrzymaniem tablicy interaktywnej

dyrektor

instytucja zewnętrzna

8. 

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu

1500

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej nt. „Wykorzystanie metody e-learningu w pracy nauczyciela”.  

dyrektor

instytucja zewnętrzna

9. 

do 5.04.2011 r.

 

Poinformowanie uczniów klas maturalnych, a za ich pośrednictwem rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych (w tym o ocenie zachowania).

wychowawcy

nauczyciele

10. 

6,7,8.04.2011 r.

 

Rekolekcje wielkopostne.

Dni „Otwartych Drzwi”.

księża

dyrektor

Zespół ds. promocji szkoły

11.   

14.04.2010 r.

 

 

1500

 

1600

 

 

 

 

17.00

Spotkanie uczestników olimpiad, najlepszych uczniów i ich rodziców z dyrekcją szkoły i nauczycielami.

Spotkanie z rodzicami – wywiadówka.

Spotkanie Rady Rodziców

nauczyciele

wychowawcy

Dyrektor

Zespół ds. organizacji imprez szkolnych

12.   

do 18.04.2010r.

 

Wpisanie ocen rocznych uczniom klas maturalnych

nauczyciele

13.   

18.04.2010 r.

 

IV edycja Konkursu SUPERTALENT dla gimnazjów powiatu strzyżowskiego.

Ewa Worek

14.   

20.04.2011 r.

1330

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych technikum i liceum profilowanego oraz słuchaczy Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych (semestr IV).

Zaopiniowanie projektu arkusza organizacyjnego ZST na rok szkolny 2011/12

Szkolenie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych i zespołów nadzorujących z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej matury.

dyrektor

wicedyrektor

 

15.   

21-26.04.2011r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

16.   

29.04.2011 r.

 

1030

 

Uroczystość pożegnania absolwentów – wręczenie świadectw ukończenia szkoły.

Dyrektor,

Zespół ds. organizacji imprez szkolnych

17.   

04–24.05.2011 r.

 

04–27.05.2011 r.

 

 

Zewnętrzny egzamin maturalny wg harmonogramu

Wewnętrzny egzamin maturalny wg harmonogramu

dyrektor

wicedyrektor

przew. ZN

przew. PZE

18.   

do 24.05.2011 r.

 

Poinformowanie uczniów klas III ZSZ oraz 2k ZSZ, a za ich pośrednictwem rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych (w tym o ocenie zachowania).

nauczyciele

wychowawcy

19. 31.05.2011 r. 15.00 Szkolenie dla przewodniczących i członków zespołów nadzorujących etap pisemny i praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Zastępca kierownika ośrodka egzaminacyjnego

Jan Sopel

19.   

do 3.06.2011 r.

 

 

 

 

 

 

Poinformowanie uczniów pozostałych klas, a za ich pośrednictwem rodziców, o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych (w tym o ocenie zachowania).

 

 

nauczyciele

wychowawcy

20.   

do 3.06.2011 r.

 

Wpisanie ocen rocznych w klasach III ZSZ i IIk ZSZ

nauczyciele

wychowawcy

21.   

7.06.2011 r.

1500

Konferencja klasyfikacyjna klas III ZSZ i IIk  ZSZ. 

dyrektor

wychowawcy

22. 10.06.2011   Przedstawienie dyrektorowi ZST wykazu podręczników obowiązujących w przyszłym roku szkolnym oraz wniosków o dopuszczenie do użytku programów nauczania. nauczyciele

23.   

10.06.2011 r.

1030

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w klasie III ZSZ i IIk ZSZ.

dyrektor

wychowawcy

Zespół ds. organizacji imprez szkolnych

24.   

13.06.2011 r.

 

Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe – IV TE, IV TMH, IV TI

dyrektor

 

25.   

14-17.06.2011 r.

 

Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe  - IV TE, IV TMH, IV TI

dyrektor

 

26.   

do 15.06.2011r.

 

 

Wpisanie ocen rocznych.

nauczyciele

wychowawcy

27.   

17.06.2011 r.

1500

Konferencja klasyfikacyjna uczniów technikum, liceum uzupełniającego i ZSZ oraz słuchaczy Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych (semestr II).

dyrektor

wychowawcy

28.   

22.06.2011 r.

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego

Dyrektor

Zespół ds. organizacji imprez szkolnych

29.  27.06.2011 r. 9.00 Szkolenie rady pedagogicznej z zakresu obsługi e-dziennika firma zewnętrzna

30.   

27.06 – 29.06.2011 r.

 

Posiedzenia zespołów przedmiotowych – przygotowanie sprawozdań podsumowujących pracę w II semestrze lub całoroczną (jeśli nie dokonano tego po I semestrze). Spotkanie zespołów ewaluujących różne obszary działalności szkoły – opracowanie raportów .

przewodniczący zespołów przedmiotowych, przewodniczący zespołów ewaluacyjnych

31.   

30.06.2011 r.

800

Posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej

przew.SKRK

 

32.   

01.07.2011 r.

900

Konferencja plenarna

dyrektor

33.   

Wg harmonogramu KO

do 1500

Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły

dyrektor

34.   

Wg harmonogramu KO

do 1300

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

dyrektor

 

 

 


 

 

Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej

w I semestrze roku szkolnego 2010/11 r.

 

Lp.

Termin

godz.

Tematyka posiedzeń / czynności

Odpowiedzialni

 1.

27.08.2010r.

 

900

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej. Zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

dyrektor

 2.

9.09.2010r.

1600

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas, wybory do nowej rady rodziców

dyrektor,
wychowawcy klas

 3.

14.09. 2010r.

1500

Posiedzenie rady pedagogicznej. Zatwierdzenie planu pracy szkoły na rok szkolny 2010/11. Zaopiniowanie programów profilaktyki oraz wychowawczego szkoły. Przedstawienie przez dyrektora planu nadzoru na dany rok szkolny.

dyrektor, przewodniczący zespołów

4. 

20.09.2010r.

1600

Posiedzenie rady rodziców. Uchwalenie programów profilaktyki oraz wychowawczego szkoły.

dyrektor,
przewodnicząca Rady Rodziców

5. 

30.09. 2010r.

 

Złożenie wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

wychowawcy klas, uczniowie

6. 

04.10. 2010r.

 

1500

Posiedzenie rady pedagogicznej: diagnoza wstępna klas pierwszych, analiza wyników matur i egzaminów z przygotowania zawodowego, zaopiniowanie kandydatów do nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

dyrektor, przewodniczący zespołów

7. 

13.10. 2010r.

 

1330

Uroczyste posiedzenie rady pedagogicznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

dyrektor

8. 

21.10. 2010r.

1500

Szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej nt.: Projektowanie programu dostosowania wymagań edukacyjnych do zaleceń zawartych w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przygotowanie do matury próbnej z matematyki.

dyrektor,

p.G.Pisarik – PCEN

 

 

 

wicedyrektor

9.

3.11. 2010r.

900

Matura próbna z matematyki.

wicedyrektor

10. 

9.11.2010r.

1600

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami. Pedagogizacja rodziców nt.: Absencja szkolna – przyczyny, skutki, rola rodziców.

wychowawcy klas

pedagog szkolny

11.

10.11. 2010r.

1045

Akademia z okazji Święta Niepodległości.

zespół ds. organizacji uroczystości i imprez szkolnych

12.

11.11. 2010r.

 

Udział młodzieży i nauczycieli w uroczystościach środowiskowych z okazji Święta Niepodległości.

 

13.

19.11. 2010r.

1045

Posiedzenie rady pedagogicznej – matura próbna z języka polskiego i języków obcych.

dyrektor, wicedyrektor

14.   

23-26.11. 2010r.

900

Matura próbna z języka polskiego i języków obcych.

wicedyrektor

15.   

do 12.01.2011r.

 

Wpisanie ocen śródrocznych z poszczególnych przedmiotów.

nauczyciele

16.   

14.01.2011r.

 

Zakończenie I semestru.

 

17.   

14.01.2011r.

1500

Konferencja klasyfikacyjna

dyrektor, nauczyciele

18.   

17-28.01.2010r.

 

Ferie zimowe

 

19.   

3.02.2011r.

1600

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami.

dyrektor, wychowawcy klas

20.   

od 31.01 – 4. 02. 2011r.

 

Posiedzenia zespołów przedmiotowych.

przewodniczący zespołów

21.   

10.02.2011r.

1500

Posiedzenie plenarne rady pedagogicznej

dyrektor

22.

28.02.2011r.

1500

Konferencja klasyfikacyjna Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych

dyrektor, nauczyciele uczący w LUZ