wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Dostosowanie wymagań

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.83.562) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (...)

 

nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom”.

W zależności od rodzaju dysfunkcji dostosowanie wymagań edukacyjnych będzie dotyczyło albo formy sprawdzania wiedzy, albo formy, i treści.

 

Wzór arkusza dostosowań edukacyjnych, wypełniany przez wychowawcę i uczących nauczycieli, zatwierdzany przez rodziców ucznia - [ pobierz ] 

 

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - strona www