wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Procedury szkolne

Procedury szkolne - czyli co się dzieje gdy...

 

Procedury postępowania w przypadku godzin nieusprawiedliwionych, ucieczek z lekcji oraz spóźnień na zajęcia

Liczne nieobecności

1. Nieobecności ucznia usprawiedliwiane są przez wychowawcę, który decyduje o formie usprawiedliwiania. 
2. Rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek w przypadku nieobecności ucznia powiadomić szkołę w terminie do 5 dni.
2. Wychowawca w dzienniku lub zeszycie korespondencji odnotowuje fakt odbycia rozmowy z rodzicem.
3. W ciągu tygodnia od powrotu po nieobecności ucznia w szkole, rodzic ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia w szkole.


W przypadku dłuższych nieobecności ucznia


1. Nauczyciel podejmuje próbę skontaktowania się z rodzicem ucznia, celem wyjaśnienia nieobecności w szkole
2. Odnotowanie faktu tej rozmowy w dzienniku lekcyjnym lub w zeszycie do korespondencji
3. Wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego i sporządza notatkę w dzienniku lekcyjnym.
4. Pedagog lub wychowawca wzywa rodziców i spisuje kontrakt pedagog-uczeń-rodzic.
5. O powyższym zostaje  powiadomiony Dyrektor szkoły.
6. Wychowawca stosuje zasady oceniania zachowania zgodnie z WSO i sankcje zgodnie ze Statutem Szkoły w porozumieniu z pedagogiem i Dyrektorem szkoły.

Wagary

1. W przypadku ucieczek z lekcji wychowawca ustala ich przyczynę z uczniem  i rodzicem.
2. Wychowawca stosuje sankcje za godziny nieusprawiedliwione określone w WSO  i Statucie Szkoły.

W przypadku powtórzenia się sytuacji wagarów objęcie ucznia indywidualną opieką przez pedagoga szkolnego

1. Pedagog ustala przyczyny wagarów w rozmowie z uczniem i rodzicem.
2. Pedagog z uczniem i rodzicem ustala indywidualne formy kontroli obecności ucznia w szkole.
3. Pedagog przekazuje wychowawcy podjęte ustalenia.
4. Pedagog prowadzi dokumentację dotyczącą pracy z uczniem, współpracy z rodzicami

W przypadku licznych spóźnień na zajęcia lekcyjne

1. Rozmowa wychowawcy z uczniem mająca na celu ustalenie przyczyn spóźniania się na zajęcia szkolne oraz zmianę jego postawy. Odnotowanie faktu w dzienniku zajęć lekcyjnych
2. Poinformowanie rodziców o licznych spóźnieniach ucznia na lekcje/ telefonicznie lub podczas indywidualnej rozmowy. Adnotacja w dzienniku lekcyjnym
3. W przypadku wystąpienia kolejnych spóźnień wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego następnie Dyrektora szkoły
4. Wychowawca stosuje sankcje zgodnie ze Statutem Szkoły w porozumieniu z pedagogiem i Dyrektorem szkoły

Procedura postępowania w przypadku dewastacji mienia


1. Zatrzymanie lub odnotowanie ucznia, który dopuścił się dewastacji mienia przez nauczyciela –świadka wydarzenia
2. Zabezpieczenie zdewastowanego mienia przez nauczyciela
3. Poinformowanie Dyrektora szkoły
4. Odnotowanie świadków zdarzenia przez nauczyciela
5. Spisanie protokołu zdarzenia przez nauczyciela oraz zebranie podpisu świadków
6. Poinformowanie rodziców o zdarzeniu i wezwanie do szkoły na rozmowę
7. Rozmowa z rodzicami w obecności ucznia, wychowawcy, świadków zdarzenia oraz pedagoga i Dyrektora szkoły w celu ustalenia ewentualnego pokrycia kosztów naprawy zdewastowanego mienia
8. Ukaranie ucznia – pisemną naganą, a w sytuacji gdy uczeń okazuje skruchę i brak wcześniejszych uwag dotyczących zachowania – po rozmowie ucznia i rodziców  z pedagogiem szkolnym podpisuje się z uczniem kontrakt, w którym zobowiązuje się do przestrzegania Statutu Szkoły
9. W razie gdy rodzice nie stawiają się na wezwanie, zawiadomienie policji (gdyż dewastacja mienia w miejscu publicznym jest przestępstwem ściganym z urzędu)
10. W razie gdy wezwani na rozmowę rodzice odmawiają pokrycia kosztów zdewastowanego mienia, postępowanie jw. (zawiadomienie policji)
11. W razie ponownej dewastacji mienia lub złamania przez ucznia warunków podpisanego kontraktu – skreślenie z listy uczniów w trybie natychmiastowym.

Procedura postępowania w razie  nagłego wypadku lub zachorowania

1. W sytuacji gdy uczeń gorzej się poczuje – skarży się na dolegliwości typu gorączka, bóle głowy, bóle menstruacyjne, mdłości, uczucie osłabienia – nauczyciel prowadzący zajęcia lub dyżurujący natychmiast zaprowadza ucznia do higienistki szkolnej.
2. W sytuacji gdy higienistka jest nieobecna, nauczyciel stara się pomóc przez dostęp świeżego powietrza, podanie ciepłej herbaty, odizolowanie w spokojnym miejscu.
3. W razie pogorszenia samopoczucia natychmiastowy kontakt telefoniczny z rodzicami, zapytanie o ewentualne przewlekłe dolegliwości i choroby, zawiadomienie Dyrektora szkoły.
4. Jeśli samopoczucie ucznia jest na tyle złe, że wskazany byłby powrót do domu, decydują o tym rodzice ucznia – uczeń czeka pod opieką higienistki szkolnej lub nauczyciela na przyjazd rodzica lub osoby upoważnionej pisemnie, który zwalnia go    z zajęć osobiście.
5. W razie gdy konieczne jest wezwanie pogotowia (np. uczeń straci przytomność) – najpierw wzywa się pogotowie, powiadamia rodziców i Dyrektora szkoły.
6. Jeśli jest konieczne zabranie ucznia do karetki, jedzie z nim nauczyciel pedagog lub higienistka szkolna i zostaje z nim do przyjazdu rodzica lub opiekuna upoważnionego pisemnie przez rodziców.
7. W razie kontuzji, podejrzenia o zatrucie pokarmowe lub przedawkowanie leków lub  w razie innych niepokojących objawów  natychmiast powiadamia się higienistkę szkolną i ewentualnie w razie potrzeby wzywa pogotowie
8. W razie obrażeń powstałych w czasie bójki zaprowadzenie ucznia do higienistki                   i ewentualne wezwanie pogotowia

Procedura postępowania w sytuacji gdy uczeń na terenie szkoły jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków

1. Odizolowanie ucznia od rówieśników i powiadomienie Dyrektora szkoły
2. Jeżeli uczeń stanowi zagrożenie dla siebie lub innych, jeśli stawia opór i zachowuje się agresywnie – wezwanie pogotowia
3. Powiadomienie telefonicznie rodziców – wezwanie do szkoły celem przejęcia ucznia
4. Uzgodnienie jak najwcześniejszego terminu (najlepiej w dniu następnym) rozmowy z rodzicami w obecności ucznia, pedagoga  i dyrektora szkoły w celu ustalenia dalszych losów ucznia w szkole.
5. W przypadku odmowy przyjazdu przez rodziców, powiadomienie policji
6. Ukaranie naganą Dyrektora szkoły z ostrzeżeniem
7. W następnym dniu po incydencie jeśli uczeń podczas rozmowy z rodzicami wyraża skruchę i jest to pierwszy jego „wybryk”, może podpisać kontrakt  z pedagogiem,w którym zobowiąże się do absolutnego przestrzegania regulaminu szkolnego.
8. W sytuacji gdy rodzice nie stawiają się do szkoły na wezwanie lub odmawiają współpracy – szkoła powiadamia Sąd dla Nieletnich.
9. W rażącej sytuacji lub w razie powtórzenia się tej sytuacji mimo spisanego kontraktu – Rada Pedagogiczna po konsultacji z Samorządem Uczniowskim podejmuje decyzję o skreśleniu z listy uczniów.

Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń posiada lub przypuszcza się, że posiada przy sobie narkotyki/ alkohol


1. Odizolowanie ucznia od rówieśników ( w celu niedopuszczenia do zniszczenia materiału dowodowego)
2. Powiadomienie Dyrektora szkoły
3. Przeszukanie za zgodą ucznia plecaka/rzeczy osobistych ucznia
4. Wezwanie do szkoły rodziców i zawiadomienie policji (zgodnie z ustawą z 1997r.o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie środków odurzających jest przestępstwem)
5. Uczeń zostaje ukarany naganą Dyrektora szkoły z ostrzeżeniem lub w rażącym przypadku wniosek o skreślenie z listy uczniów
6. Szkoła monitoruje dalsze postępowanie ucznia, jeśli uczeń podczas rozmowy  z rodzicami wyraża skruchę i jest to pierwszy jego „wybryk”, może podpisać kontrakt  z pedagogiem, w którym zobowiąże się do absolutnego przestrzegania regulaminu szkolnego.
7. Szkoła obserwuje ucznia i grupę rówieśniczą oraz podejmuje współpracę ze specjalistą ds. nieletnich (kurator sądowy, policja, psycholog).
8. W razie powtórnego zaistnienia sytuacji kryzysowej uczeń po wezwaniu rodziców               i zawiadomieniu policji zostaje w trybie natychmiastowym skreślony z listy uczniów.
9. W sytuacji gdy rodzice nie stawiają się do szkoły na wezwanie lub odmawiają współpracy – szkoła powiadamia Sąd dla Nieletnich.

Procedura postępowania w  przypadku kradzieży

Uczeń na teren szkoły przynosi tylko przedmioty potrzebne bezpośrednio do lekcji. Pozostałe tj. komórki, droga biżuteria itp. uczeń pozostawia w domu.

Kradzież zgłoszona przez ucznia.

1.  Uczeń zgłasza kradzież nauczycielowi ( będącemu najbliżej zdarzenia).
2. Nauczyciel powiadamia o zdarzeniu Dyrektora Szkoły.
3. Dyrektor podejmuje decyzję:
• Przekazać sprawę policji
• Zastosować karę zgodnie z regulaminem
4. Nauczyciel sporządza notatkę zgłoszenia kradzieży.


Kradzież zauważył nauczyciel.

1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od pozostałych w celu zabezpieczenia ewentualnych dowodów.
2. Nauczyciel powiadamia o zdarzeniu Dyrektora Szkoły.
3. Dyrektor podejmuje decyzje:
• o zastosowaniu kary regulaminowej
• o przekazaniu sprawy policji
4. Nauczyciel sporządza notatkę zgłoszenia kradzieży.

Procedura postępowania w przypadku złamania zakazu palenia papierosów przez uczniów na terenie szkoły i w miejscach publicznych.

1. Adnotacja w dzienniku o złamaniu zakazu palenia przez ucznia.
2. Rozmowa ucznia z wychowawcą klasy – upomnienie.
3. Wychowawca stosuje sankcje określone w Statucie Szkoły.
4. W przypadku kolejnych przypadków złamania zakazu wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego następnie Dyrektora szkoły
5. Pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicem.
6. Pedagog spisuje kontrakt pedagog-uczeń-rodzic.
7. Pedagog przekazuje wychowawcy podjęte ustalenia.
8. Pedagog prowadzi dokumentację dotyczącą pracy z uczniem, współpracy z rodzicami
9. W sytuacji złamania kontraktu Rada Pedagogiczna po konsultacji z Samorządem Uczniowskim podejmuje decyzję o skreśleniu z listy uczniów

Procedura postępowania w przypadku posiadania nieodpowiedniego stroju ucznia/uczennicy na terenie szkoły

Poprzez „nieodpowiedni strój” rozumie się zbyt krótką bluzkę ze zbyt wyciętym dekoltem i zbyt krótką spódnicę u dziewcząt oraz krótkie szorty, spodenki  u chłopców.

1. Adnotacja w dzienniku o nieodpowiednim stroju.
2. Rozmowa ucznia z wychowawcą klasy – upomnienie.
3. Wychowawca stosuje sankcje określone w Statucie Szkoły.
4. W przypadku kolejnych przypadków wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego następnie Dyrektora szkoły
5. Pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicem.
6. Pedagog spisuje kontrakt pedagog –uczeń - rodzic.
7. Pedagog przekazuje wychowawcy podjęte ustalenia.
8. Pedagog prowadzi dokumentację dotyczącą pracy z uczniem, współpracy z rodzicami
9. W sytuacji złamania kontraktu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły