wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Technikum

Podbudowę programową technikum stanowi gimnazjum. Nauka w technikum trwa 4 lata. W technikum prowadzone jest kształcenie ogólne, w którego zakresie uczniowie przygotowywani są do egzaminu maturalnego oraz zawodowe, którego realizacja umożliwia uczniom zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Po zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent otrzymuje świadectwo maturalne. Zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe gwarantuje uzyskanie tytułu technika w danym zawodzie. Uczniowie technikum odbywają szkolenie praktyczne w wiodących przedsiębiorstwach i instytucjach rynku regionalnego, a w zakresie przedmiotów mechanicznych także w szkolnym Centrum Kształcenia Praktycznego.

 


TECHNIK AGROBIZNESU

Charakterystyka zawodu:

Planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie

Stosowanie przepisów prawa przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Wykorzystywanie wiadomości przyrodniczych, ekonomiczno-organizacyjnych i technicznych dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa

Opracowywanie i stosowanie efektywnych strategii marketingowych, związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością gospodarczą w agrobiznesie

Analizowanie i ocenianie działalności zaopatrzeniowej, produkcyjnej, handlowej i finansowej przedsiębiorstwa

Prowadzenie rachunkowości w małych przedsiębiorstwach agrobiznesu

Sporządzanie podstawowych dokumentów związanych z działalnością przedsiębiorstwa

 

Przedmioty zawodowe:

▪ Zarządzanie firmą

▪ Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej

▪ Podstawy ekonomii

▪ Elementy rachunkowości

▪ Wybrane zagadnienia prawne

▪ Marketing w agrobiznesie

▪ Technika biurowa i komputerowa

▪ Ekonomika agrobiznesu

▪ Język obcy w agrobiznesie

▪ Przepisy ruchu drogowego

▪ Produkcja i pozyskanie surowców żywnościowych

▪ Podstawy przetwórstwa spożywczego

▪ Specjalizacja

 

Możliwości zatrudnienia:

▪ Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa

Praca w przedsiębiorstwach związanych z rolnictwem, agroturystyką, usługami i handlem

„Nauczymy cię prowadzić biznes, wykorzystując naturalne piękno naszego regionu”.

 


TECHNIK EKONOMISTA

Charakterystyka zawodu:

▪ Prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej podmiotów gospodarczych

▪ Wykonywanie typowych prac biurowych

▪ Prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością

▪ Zajmowanie się zaopatrzeniem i gospodarką materiałową

▪ Prowadzenie polityki zatrudnienia

▪ Sprzedaż produktów

▪ Wykonywanie czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów zaopatrzenia, magazynowania, transportu

 

Przedmioty zawodowe:

▪ Podstawy ekonomii

▪ Prawo

▪ Ekonomika

▪ Rachunkowość

▪ Pracownia ekonomiczna

▪ Język obcy zawodowy

▪ Specjalizacja

 

Możliwości zatrudnienia:

▪ Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa

▪ Wszystkie stanowiska pracy w małych podmiotach gospodarczych

▪ Stanowiska związane z finansami i rachunkowością

▪ Prowadzenie doradztwa biznesowego

▪ Wykonywanie czynności typowych dla sekretarki


TECHNIK HANDLOWIEC

Charakterystyka zawodu:

▪ Obsługa klienta

▪ Organizacja pracy w punktach sprzedaży

▪ Prowadzenie księgowości małego podmiotu gospodarczego

▪ Prowadzenie działań marketingowych

▪ Współpraca z kontrahentami

▪ Gospodarowanie zapasami

 

Przedmioty zawodowe:

▪ Podstawy ekonomii

▪ Ekonomika handlu

▪ Statystyka

▪ Rachunkowość handlowa

▪ Marketing

▪ Towaroznawstwo

▪ Elementy prawa

▪ Pracownia informatyczno-handlowa

▪ Język obcy zawodowy

▪ Działalność przedsiębiorstwa handlowego

 

Możliwości zatrudnienia:

▪ Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa

▪ Realizowanie funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej

▪ Praca w agencjach reklamowych

▪ Prowadzenie księgowości małej firmy

▪ Praca na średnim szczeblu zarządzania w hurtowniach, magazynach

 


TECHNIK INFORMATYK

Charakterystyka zawodu:

▪ Posługiwanie się systemami operacyjnymi

▪ Obsługa oprogramowania użytkowego

▪ Dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania

▪ Obsługa urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe)

▪ Praca w sieciach komputerowych

▪ Projektowanie baz danych i ich oprogramowania

▪ Programowanie

 

Przedmioty zawodowe:

▪ Systemy operacyjne i sieci komputerowe

▪ Oprogramowanie biurowe

▪ Programowanie strukturalne i obiektowe

▪ Urządzenia techniki komputerowej

▪ Multimedia i grafika komputerowa

▪ Język obcy zawodowy

▪ Zajęcia specjalizujące

 

Możliwości zatrudnienia:

▪ Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa

▪ Praca w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego

▪ Administrowanie sieci komputerowych

▪ Obsługa informatyczna dowolnego przedsiębiorstwa

▪ Praca w sklepach komputerowych, punktach serwisowych

 


TECHNIK MECHANIK

Charakterystyka zawodu:

▪ Organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń

▪ Instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji

▪ Eksploatowanie maszyn i urządzeń

▪ Projektowanie prostych obiektów mechanicznych

▪ Sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej

 

Przedmioty zawodowe:

▪ Podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń

▪ Technologia mechaniczna

▪ Układy sterowania i regulacji

▪ Maszynoznawstwo

▪ Eksploatacja maszyn i urządzeń

▪ Pracownia techniczna

▪ Bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością

▪ Zajęcia praktyczne

▪ Zajęcia specjalizacyjne

 

Możliwości zatrudnienia:

▪ Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa

▪ Praca w przemyśle maszynowym

▪ Praca w budownictwie, transporcie, rolnictwie


TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Charakterystyka zawodu:

▪ Organizowanie procesów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

▪ Dokonywanie oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów

▪ Ustalanie przyczyn niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposobów ich usuwania

▪ Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych

▪ Weryfikowanie części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych

▪ Kontrolowanie jakości wykonywanych napraw

▪ Wykonywanie operacji związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych

▪ Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych

▪ Sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych

▪ Prowadzenie usług motoryzacyjnych

 

Przedmioty zawodowe:

▪ Podstawy konstrukcji maszyn

▪ Przepisy ruchu drogowego

▪ Bezpieczeństwo pracy

▪ Silniki pojazdów samochodowych

▪ Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

▪ Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

▪ Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych

▪ Pracownia elektrotechniki i elektroniki

▪ Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym

▪ Język obcy zawodowy

▪ Zajęcia praktyczne

 

Możliwości zatrudnienia:

▪ Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa

▪ Praca w stacjach obsługi pojazdów samochodowych

▪ Obsługiwanie stacji kontroli pojazdów

▪ Praca w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych

▪ Obrót pojazdami samochodowymi i ich częściami

▪ Praca w przedsiębiorstwach transportu samochodowego

▪ Zajmowanie stanowisk w przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych

▪ Praca w instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych

▪ Prowadzenie doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji