wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Złóż podanie - ZAPISY

Procedury kwalifikowania kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2011/2012

Regulamin opracowano na podstawie:

 

§ 1

 Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

 

1. W Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie tworzy się Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.
2. Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną powołuje dyrektor szkoły w terminie do 26 lutego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który odbywa się nabór.
3. W skład komisji wchodzą:

 • Przewodniczący,
 • Inni nauczyciele w ilości zależnej od potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

4. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

 • Podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem szczegółowych kryteriów przyjęć,
 • Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (jeśli jest taka potrzeba),
 • Ustalenie i ogłoszenie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego listy kandydatów przyjętych do szkoły,
 • Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 2

 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają dokumenty w terminie określonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 2. Wymaganą dokumentację stanowią:

 

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do wszystkich typów szkół na podbudowie gimnazjum:

 • podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej z wpisanym numerem PESEL, generowane poprzez system naboru elektronicznego,
 • na wygenerowanym podaniu, kandydaci lub ich rodzice (opiekunowie prawni) własnoręcznie dopisują informację o języku obcym realizowanym w gimnazjum w wymiarze 2 - 3 godzin tygodniowo, który kandydat chciałby kontynuować w szkole,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • karta zdrowia i szczepień,
 • trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
 • zaświadczenie wojewódzkiej komisji konkursowej o udziale w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty,
 • zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim,
 • opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
 • dwie kserokopie umowy o pracę (tylko ubiegający się o przyjęcie do zasadniczej szkoły zawodowej w charakterze młodocianych pracowników),
 • kandydaci do szkół zawodowych i technikum: zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania wydaje sekretariat szkoły po przyjęciu do szkoły),
 • oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów o uczestnictwie uczniów w lekcjach religii/etyki organizowanych przez szkołę,
 • oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o rezygnacji z możliwości uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
 • oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o wyborze zawodu do klasy wielozawodowej oraz o odpowiedzialności za opiekę nad własnnym dzieckiem w trakcie dojazdu i powrotu na kurs do Ośrodka Kształcenia Zawodowego poza terenem Strzyżowa,
 • arkusz ankiety o wyborze fakultetu z wychowania fizycznego;

 

 Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej:

 • podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL,
 • na podaniu kandydat wpisuje informację o języku obcym realizowanym w zasadniczej szkole zawodowej, który kandydat chciałby kontynuować w szkole,
 • życiorys,
 • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
 • karta zdrowia i szczepień,
 • trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
 • opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dla uczniów z problemami zdrowotnymi,

 

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do technikum uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej:

 • podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL,
 • na podaniu kandydat wpisuje informację o języku obcym realizowanym w zasadniczej szkole zawodowej, który kandydat chciałby kontynuować w szkole,
 • życiorys,
 • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
 • karta zdrowia i szczepień,
 • trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
 • opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania wydaje sekretariat szkoły po przyjęciu do szkoły zawodowej).

 

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły policealnej:

 • podanie o przyjęcie do szkoły policealnej z wpisanym numerem PESEL,
 • życiorys,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • karta zdrowia i szczepień,
 • trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania wydaje sekretariat szkoły po przyjęciu do szkoły).

 

O przyjęciu do szkoły policealnej decydowała będzie kolejność na liście ustalona w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (suma punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z czterech przedmiotów i wynik rozmowy kwalifikacyjnej).

 

 1. Przy składaniu wymaganej dokumentacji do wszystkich szkół na podbudowie gimnazjum kandydata obowiązuje nabór drogą elektroniczną.
 2. Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym kandydaci dostarczają jako potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w terminie określonym w decyzji Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 3. Pozostałe typy szkół prowadzą nabór tradycyjny, składanie podań według wzoru w załączniku w sekretariacie szkoły.

 

§ 3

 Kwalifikowanie kandydatów do poszczególnych typów szkół w Zespole Szkół Technicznych

 

 1. Podstawą zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest osiągnięcie określonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną progów punktowych stanowiących wynik, będący sumą uzyskanych punktów.
 2. Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych przyjmuje się absolwentów gimnazjum, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 3. Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym: we wszystkich typach szkół język polski, matematyka i dodatkowo:

 

TECHNIKUM

 

technik pojazdów samochodowych:

- fizyka i astronomia

- informatyka

próg punktowy 75 pkt

 

technik ekonomista:

- geografia

- informatyka

próg punktowy 75 pkt

 

technik handlowiec:

- geografia

- informatyka

próg punktowy 75 pkt

 

technik mechanik:

- fizyka i astronomia

- informatyka

próg punktowy 75 pkt

 

technik informatyk:

- fizyka i astronomia

- informatyka

próg punktowy 75 pkt

 

technik agrobiznesu:

- język obcy

- informatyka

próg punktowy 75 pkt

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA:

wszystkie zawody

- język obcy

- informatyka

próg punktowy - do wyczerpania limitu miejsc

 

SZKOŁA POLICEALNA (tryb dzienny i zaoczny)

do wyczerpania limitu miejsc

 

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE (tryb dzienny i zaoczny)

do wyczerpania limitu miejsc

 

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (tryb dzienny i zaoczny):

do wyczerpania limitu miejsc

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (po 8-klasowej szkole podstawowej, tryb zaoczny):

do wyczerpania limitu miejsc

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej klasy niezależnie od kryteriów.

5. W trakcie kwalifikowania kandydata do szkoły o kolejności miejsca zajętego na liście i przyjęciu do liceum decyduje lista preferencji kandydata oraz liczba uzyskanych punktów.

6. Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydata:

 

1)      Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a)      za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100 pkt

b)      za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia - 100 pkt.

2)      Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

-        celujący - 20 pkt

-        bardzo dobry - 16 pkt

-        dobry - 12 pkt

-        dostateczny - 8 pkt.

3)      Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt, w szczególności:

a)      ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

-        z oceną zachowania bardzo dobrą – 5 pkt

-        z oceną zachowania wzorową – 7 pkt

b)      uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty - 7 pkt

c)      uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub honorowanego zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół - 5 pkt

d)     osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego - 2 pkt.

 

4)      Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje dla uczniów gimnazjów konkursy przedmiotowe:

a)  polonistyczny,

b)  historyczny,

c)  chemiczny,

d)  biologiczny,

e)  geograficzny,

f)   matematyczny,

g)  informatyczny,

h)  fizyczny,

i)   języka angielskiego,

j)   języka niemieckiego.

 

5)      Tytuł finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty potwierdzony jest stosownym zaświadczeniem wydanym przez Kuratora.

6)      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,
 • kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen),
 • kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,
 • kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego,
 • kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, zbieżnej z rozszerzeniem programowym, profilem lub przyjętym kierunkiem kształcenia.

7)      Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum uwzględnia się podczas rekrutacji zgodnie z ustaleniami zamieszczonymi w niniejszym regulaminie. Łączna liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia nie może przekroczyć 20 pkt.

7. O przyjęciu do szkoły będzie decydowała kolejność na liście, ustalona w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

8. Kandydaci, którzy uzyskali ocenę naganną z zachowania nie będą przyjmowani do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.

 

§ 4

 Terminy rekrutacji

 

 1. Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
 • technika
 • zasadnicze szkoły zawodowe

 

Od 16 maja do 30 maja 2011 r. Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

22 czerwca - 27 czerwca 2011 r. do godz. 15.00 Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

Do 29 czerwca 2011 r. do godz. 12.00 Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych.

Do 1 lipca 2011 r. do godz. 13.00 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

Do 4 lipca 2011 r. do godz. 10.00 Składanie przez uczniów  nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

4 lipca 2011 r. do godz. 12.00 Ogłoszenie przez dyrektora listy uczniów przyjętych do szkoły.

Do 6 lipca 2011 r. do godz. 11.00 Przekazanie Kuratorowi Oświaty informacji w formie elektronicznej o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych i wolnych miejscach.

 

2. Terminy rekrutacji do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum dla młodzieży na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

 

Od 30 maja do 17 czerwca 2011 r. Składanie przez kandydatów podań, świadectw ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej i innych dokumentów.

Do 27 czerwca 2011 r. Przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych.

29 czerwca 2011 r. do godz. 15.00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.

 

3. Terminy rekrutacji do szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych

 

Do 19 sierpnia 2011 r. Składanie podań i dokumentów do szkół.

Od 23 do 26 sierpnia 2011 r. Przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych.

Do 30 sierpnia 2011 r. Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych do szkoły.

 

§ 5

 Postanowienia końcowe

 

 1. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół Technicznych oraz termin zakończenia postępowania kwalifikacyjnego do klas pierwszych określony jest przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 2. O decyzji komisji zawiadamia się kandydatów przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy przyjętych.
 3. Protokół z postępowania rekrutacyjnego, pełny wykaz kandydatów zakwalifikowanych i tych którzy nie  zostali zakwalifikowani, informacje o uzyskanych punktach przechowywane są w szkole nie krócej niż przez 1 rok.
 4. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej mogą być zgłaszane dyrektorowi szkoły w terminie określonym jest prze Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

 

Regulamin w wersji pdf - [ czytaj ]

załączniki do regulaminu - [ pobierz ]