wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Program rozwojowy ZST

Strona o projekcie:

http://www.programrozwojowyzst.itl.pl/

 

 

W dniu 10.06.2010 r. szkoła złożyła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wniosek w celu pozyskania dofinansowania Unijnego na projekt „Na drodze do poznawania świata i kariery zawodowej. Program rozwojowy Zespołu Szkół w Strzyżowie”. Wniosek został złożony w ramach konkursu nr 16/POKL/9.2.2010 Działanie nr 9.2 Priorytet nr IX POKL.

Ostateczna wartość projektu wynosi 3.044.547,00 PLN (słownie: trzy miliony czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem 00/100 PLN) w tym:

 

Projekt dotyczy:

- cel główny: wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów ZST poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły do 30.06.2013,

- realizację idei rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz informatyzacji procesów edukacyjnych przez wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjnych,

- wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych przez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe,

- utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery,

- uzyskanie uprawnień zawodowych przez 480 uczniów poprzez udział w 12 tematach kursów pozaszkolnych:   

 •  
  • barman,
  • kelner,
  • przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. b,
  • księgowość w małej firmie,
  • kosmetyczny,
  • fryzjerski,
  • spawania, MAG lub TIG,
  • magazynier z obsługą wózka widłowego,
  • operator obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • kurs CAD, CAM, CNC,
  • obsługa kasy fiskalnej.

- promocja wśród młodzieży postaw aktywnych, niwelowanie zachowań patologicznych i budowanie postaw obywatelskich poprzez udział w treningu umiejętności wychowawczych i psychospołecznych

- realizacja praktyk dla 400 uczniów w trakcie trwania projektu.

 

Rozpoczęcie projektu:

W dniu 04.11.2010 o godzinie 15.00 odbędzie się spotkanie dyrekcji z nauczycielami w celu zapoznania z projektem.

W dniu 05.11.2010 o godzinie 9.00 odbędzie się spotkanie dyrekcji z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w celu przedstawienia głównych celów projektu młodzieży.

W dniu 18.11.2010 przed wywiadówkami zostanie zorganizowane spotkanie z rodzicami uczniów w celu zapoznania z projektem.